Picture
του Κ. Χολέβα

Τὸν πρῶτο δεκαπενθήμερό του Ἀπριλίου 2011 ἡ γειτονική μας Ἀλβανία θὰ διοργανώσει τὴν πρώτη -ἂς ἐλπίσουμε ἀντικειμενικὴ καὶ δημοκρατικὴ- ἀπογραφὴ τοῦ πληθυσμοῦ της.

Γιὰ τὴν ἴδια τὴ χώρα τοῦτο εἶναι σημαντικό, διότι ἡ ἀπογραφὴ ἀποτελεῖ μία ἀπὸ τὶς προϋποθέσεις πού θέτουν τὰ ὄργανα τῆς Εὐρ. Ἑνώσεως ὥστε νὰ πλησιάσει ἀκόμη περισσότερο ἡ Ἀλβανία στοὺς οἰκονομικοὺς καὶ πολιτικοὺς θεσμοὺς τῆς Ε.Ε.

Ἡ καταγραφὴ τῶν μειονοτήτων , τῶν ἐθνικῶν καὶ θρησκευτικῶν κοινοτήτων, μὲ τὸν τρόπο ποὺ θὰ γίνει καὶ ἀπὸ τὴν ὕπαρξη ἢ μὴ διαμαρτυριῶν ἐκ μέρους τῶν ἐνδιαφερομένων θὰ δώσει ἕνα καλὸ δεῖγμα τῶν προθέσεων τῶν Τιράνων ἔναντι τοῦ σεβασμοῦ τῶν Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Ἂς μὴν ξεχνοῦμε ὅτι οἱ ἔννοιες μειονότητες, θρησκευτικὲς ὁμάδες κ.λπ. ἔχουν ἰδιαίτερη φόρτιση στὴ γείτονα χώρα. Πρῶτον διότι ἐπὶ κομμουνιστικῶν κυβερνήσεων τοῦ Ἐμβὲρ Χότζα καὶ τοῦ Ραμὶζ Ἀλία ἡ Ἀλβανία ἀνακηρύχθηκε ὡς τὸ πρῶτο ἀπολύτως ἀθεϊστικὸ κράτος στὸν κόσμο.

Ἱερεῖς φυλακίσθηκαν ἢ ἐκτελέσθηκαν, Ὀρθόδοξοι καὶ Ρωμαιoκαθολικοὶ ναοὶ μετετράπησαν σὲ στάβλους, ἀκόμη καὶ ἰσλαμικὰ τεμένη ἔκλεισαν. Δεύτερον, διότι τὸ Ἰσλὰμ στὴν Ἀλβανία εἶναι διαιρεμένο σὲ δύο μεγάλες ὁμάδες καὶ τώρα θὰ φανεῖ γιὰ πρώτη φορὰ πόσοι εἶναι περισσότεροι:

Οἱ Σουνίτες (ὁμόδοξοι μὲ τὴν Τουρκία) ἢ οἱ Μπεκτασῆδες. Τρίτον, διότι ἀκόμη καὶ μετὰ τὴν πτώση τοῦ Κομμουνισμοῦ τὸ 1990-91 ἡ ἑλληνικὴ ἐθνικὴ κοινότητα, ποὺ ζεῖ κυρίως στὴ Βόρειο Ἤπειρο, ὑπέστη μία πολιτικὴ διωγμῶν, ἄλλοτε μὲ σκληρὸ τρόπο (δίκη τῶν 5 στελεχῶν τῆς ΟΜΟΝΟΙΑΣ) καὶ ἄλλοτε μὲ ἤπιο ἀλλὰ ὕπουλο τρόπο (διατάγματα ἢ δικαστικὲς ἀποφάσεις βλαπτικὲς γιὰ τὸ ἰδιοκτησιακὸ καθεστὼς ἑλληνικῶν περιουσιῶν).

Μὲ βάση τὸν θρησκευτικὸ καὶ ἐθνολογικὸ χάρτη τῆς Ἀλβανίας γιὰ τὴν σωστὴ καταγραφὴ τῶν κοινοτήτων καὶ μειονοτήτων ἐνδιαφέρονται: Ἀπὸ πλευρᾶς θρησκευτικῶν παραγόντων ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, τὸ Βατικανό, ἡ Σουνιτικὴ καὶ ἡ Μπεκτασικὴ κοινότητα ἀνὰ τὸν κόσμο.

Ἀπὸ πλευρᾶς κρατῶν ἡ Ἑλλάδα ἐνδιαφέρεται γιὰ τὸν ἐκεῖ Ἑλληνισμό, τὰ Σκόπια γιὰ λίγους Σλαβόφωνους Χριστιανοὺς τῆς περιοχῆς Πρεσπῶν -τοὺς θεωρεῖ «μακεδονικὴ μειονότητα»- τὸ Μαυροβούνιο γιὰ τὴν Σερβομαυροβουνιακὴ ὀρθόδοξη κοινότητα τῆς Σκόδρας καὶ τώρα τελευταία ἐξεδηλώθη τὸ ἐπίσημο ρουμανικὸ ἐνδιαφέρον γιὰ τοὺς Βλαχόφωνους Ἕλληνες, τοὺς ὁποίους τὸ Βουκουρέστι χαρακτηρίζει ρουμανίζοντες ἢ ρουμανόφωνους. 

Ἐνδιαφέρον παρουσιάζει ὁ ὅλος προβληματισμὸς τῶν Ἀλβανικῶν ἀρχῶν γιὰ τὸν τρόπο ποὺ θὰ τεθεῖ τὸ γραπτὸ ἐρώτημα περὶ ἐθνικῆς καὶ θρησκευτικῆς ἐντάξεως τοῦ κάθε πολίτη. Ἄλλοι ὑποστήριξαν νὰ μὴν γίνεται καθόλου τὸ ἐρώτημα ὡς δῆθεν προσωπικὸ δεδομένο, ἀλλὰ ἔτσι θὰ χανόταν ὁ κύριος σκοπὸς τῆς ἀπογραφῆς ποὺ εἶναι ἡ καταγραφή, ποσοτικὴ καὶ γεωγραφική, τῶν μειονοτήτων.

Ἄλλοι μίλησαν γιὰ τὴ ἀνάγκη ὑποχρεωτικῆς καταγραφῆς αὐτῶν τῶν στοιχείων. Τελικὰ ἐπικράτησε ἡ μέση ὁδός, δηλαδὴ θὰ ὑπάρχουν στὸ ἔντυπο τὰ ἐρωτήματα περὶ ἐθνικῆς καταγωγῆς καὶ θρησκευτικῆς ὁμολογίας, ἀλλὰ ὁ κάθε πολίτης θὰ ἀπαντᾶ ἐὰν θέλει.

Ἡ προαιρετικὴ ἀναγραφὴ τῶν στοιχείων τοῦ ἔθνους, τῆς θρησκείας καὶ τῆς γλώσσας ἐπικροτήθηκε ἠθικὰ καὶ ἐπιβραβεύθηκε ὑλικὰ ἀπὸ τὴν Εὐρ. Ἕνωση. Συγκεκριμένα, ὅπως πληροφορούμαστε ἀπὸ Δελτίο Τύπου τοῦ Εὐρωβουλευτῆ τῆς Ν.Δ. Ἰωάννη Τσουκαλά, ὁ ἁρμόδιος Ἐπίτροπος (μέλος τῆς Κομμισσιὸν) γιὰ τὴ Διεύρυνση καὶ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Πολιτικὴ Γειτονίας Στέφαν Φίλε σὲ ἀπάντησή του πρὸς τὸν κ. Τσουκαλὰ ἀναφέρει ὅτι οἱ ἐρωτήσεις γι’ αὐτὰ τὰ θέματα (ἐθνότητα, θρησκεία, γλώσσα) ἐμπίπτουν στὴ διακριτικὴ εὐχέρεια κάθε κράτους καὶ ὅτι ἡ Εὐρ. Ἕνωση ἐγκρίνει τὴν ἐπιλογὴ τῆς Ἀλβανία περὶ προαιρετικῆς ἀναγραφῆς.

Θυμίζω σ’ αὐτὸ τὸ σημεῖο τὴ συζήτηση γιὰ τὴν ἀναγραφὴ τοῦ θρησκεύματος στὶς ἑλληνικὲς ταυτότητες. Ὅπως φαίνεται δικαιώνεται ὁ μακαριστὸς Ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος ποὺ πρότεινε τὴν προαιρετικὴ ἀναγραφή, κάτι τὸ ὁποῖο δέχονται σήμερα οἱ κορυφαίοι εὐρωπαϊκοὶ θεσμοί. Ὁ κ. Φίλε ἐπισημαίνει μάλιστα ὅτι ἡ Ε.Ε. θὰ χρηματοδοτήσει μὲ 8 ἑκατομ. ΕΥΡΩ τὴν ἀλβανικὴ ἀπογραφή.

Τὰ ἐρωτήματα ἀπὸ ἑλληνικῆς πλευρᾶς εἶναι πολλὰ καὶ ἐντοπίζω τὰ κυριότερα κατὰ τὴν ἄποψή μου:
Ά) Θὰ μεταβοῦν στὴν Ἀλβανία οἱ ἐδῶ εὐρισκόμενοι Βορειηπειρῶτες γιὰ νὰ ἀπογραφοῦν καὶ νὰ δείξουν τὸ πραγματικὸ μέγεθος τῆς ἑλληνικῆς κοινότητος; Ἂν ἀδιαφορήσουν τότε θὰ δικαιωθεῖ ἡ ἀνθελληνικὴ πολιτικὴ τῶν Τιράνων ποὺ ἀρνεῖται νὰ ἀνοίξει ἑλληνικὰ δημοτικὰ σχολεῖα σὲ περιοχὲς ἐκτός της «μειονοτικῆς ζώνης», τὴν ὁποία αὐθαιρέτως ὁροθέτησε τὸ καθεστὼς Χότζα καὶ Ἀλία.

Β) Θὰ βοηθήσει ἡ ἐπίσημη Ἑλλάδα διὰ τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν καὶ μὲ κάθε ἄλλο τρόπο τὴν μετακίνηση τῶν ἑλληνικῆς καταγωγῆς Ἀλβανῶν ὑπηκόων, ὥστε νὰ μεταβοῦν πιὸ εὔκολα καὶ νὰ ἐπιστρέψουν μετὰ τὴν ἀπογραφὴ γρήγορα στὶς ἐδῶ ἐργασίες τους;

Γ) Πόσο θὰ πιεσθοῦν οἱ Βλάχοι τῆς Ἀλβανίας ἀπὸ τὶς κυβερνήσεις Τιράνων καὶ Βουκουρεστίου; Ἱστορικὰ καὶ ἐθνολογικὰ μόνον κακόπιστοι μποροῦν νὰ ἀμφισβητήσουν τὴν ἑλληνική τους καταγωγὴ καὶ συνείδηση,. Οἱ Βλαχόφωνοι Ἕλληνες μπορεῖ νὰ ὁμιλοῦν ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῶν Ρωμαϊκῶν λεγεώνων μία ἑλληνολατινικὴ διάλεκτο, ἀπέδειξαν ὅμως καὶ σὲ εἰρηνικὲς καὶ σὲ πολεμικὲς περιόδους τὴν ἑλληνικότητά τους καὶ τὴν Ὀρθόδοξη πίστη τους.

Ἡ Μοσχοπόλη τῆς Β. Ἠπείρου, σημερινὸ χωριὸ Βοσκοπόγιε ἦταν γύρω στὸ 1750 ἡ πνευματικὴ πρωτεύουσα ὄχι μόνον τῶν Βλάχων, ἀλλὰ ὅλου του ὑποδούλου Ἑλληνισμοῦ. Σήμερα ὑπάρχουν κάποιες διαμαρτυρίες γιὰ ἐλλιπὲς ἐνδιαφέρον τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους. Αὐτὰ τὰ παράπονα προσπαθοῦν νὰ ἐκμεταλλευθοῦν διάφορες βαλκανικὲς προπαγάνδες. 

Κυβέρνηση καὶ κόμματα ὀφείλουν νὰ δείξουν ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν ὀρθὴ καταγραφὴ τῶν Ἑλλήνων ἀλλὰ καὶ εὐρύτερα τῶν Ὀρθοδόξων της Ἀλβανίας.

Τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 2011 ἡ Ἀλβανία θὰ προχωρήσει στὴν καταγραφὴ τοῦ πληθυσμοῦ της. Θὰ ἀνταποκριθοῦν, ἄραγε, οἱ Βορειοηπειρῶτες στὸ ἐθνικὸ καθῆκον νὰ μεταβοῦν στὸν τόπο καταγωγῆς τους καὶ νὰ ἀποδείξουν ἔτσι τὴν ὕπαρξη ἀκμαίας ἑλληνικῆς μειονότητας στὴν γείτονα χώρα, ἢ θὰ παραμείνουν στὸν τόπο ἐργασίας τους, τὴν Ἑλλάδα;
Leave a Reply.

  free counters
  Picture
  ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΓΑΠΕΣ ΔΙΑΡΚΟΥΝ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ
  Picture
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΙ-ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
  Picture
  ΗΡΘΑΜΕ ΚΑΙ ΕΔΩ
  Picture
  Picture
  Picture

  ΚΛΥΣΜΑ
  σ’ έναν τρελό κόσμο η απλή, καθημερινή λογική δεν επαρκεί – αλλά η αληθινή νοημοσύνη δε στηρίχτηκε ποτέ στη λογική όσο στη διαίσθηση και τη φαντασία.

  Picture
  Picture
  Picture
  Picture
  Picture
  Picture

  Archives

  July 2012
  June 2012
  May 2012
  April 2012
  January 2012
  December 2011
  November 2011
  October 2011
  September 2011
  August 2011
  July 2011
  June 2011
  May 2011
  April 2011
  March 2011
  February 2011
  December 2010
  November 2010
  October 2010